කාණ්ඩ

PET SCISSORS

කෙස් කතුර

අපි ගැන

about-su18888

සීමාසහිත ෂැංජියැං ඉකූල් සුරතල් තාක්‍ෂණ සමාගම 2000 දී ආරම්භ කරන ලද අතර ප්‍රධාන වශයෙන් උසස් තත්ත්වයේ සුරතල් සතුන් ඇති කිරීමේ කතුර සහ හිසකෙස් කැපීමේ කතුර නිෂ්පාදනය කරයි. වසර ගණනාවක පළපුරුද්ද සහිත වෘත්තීය කතුරේ ගුණාත්මක භාවයෙන් අපි විශාල ප්‍රගතියක් ලබා ඇත්තෙමු. පරිපූර්ණ, ඒකාකාරිත්වය සහ උසස් තත්ත්වයේ නිෂ්පාදන පවත්වා ගැනීම සඳහා වෘත්තීය කතුරේ සියලුම නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලීන් පළපුරුදු ශිල්පීන් විසින් අධීක්ෂණය කරනු ලැබේ.

වැඩිදුර කියවන්න

ප්‍රවෘත්ති සහ සිදුවීම්